Vedtægter

Hangar 4800

Nykøbing Falster

Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800.


§ 1 Navn og hjemsted

RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune.

Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark.


§ 2 Formål

Stk. 1 Formålet for klubben er at dyrke RCmodelflyvnings

sport, samt at forestå driften af klubbens flyveplads, bygninger, udstyr og maskiner.


§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2 Optagelse af nye medlemmer kan kun ske efter henvendelse til et

bestyrelsesmedlem, og indbetaling af et kontingent.

Stk. 3 Optagelse af et nyt medlem kan betinges af en generalforsamlings godkendelse, såfremt bestyrelsen beslutter dette.

Stk. 4 Kontingent til klubben skal være indbetalt senest den 1. marts for det pågældende år

Stk. 5 Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig meddelelse til klubbens adresse.

Medlemmer slettes automatisk såfremt kontingent ikke er indbetalt senest 14. marts i kontingent året.

Stk. 6 Passive medlemmer optages mod indbetaling af frivilligt beløb, men har ingen medlemsrettigheder.

Stk. 7 Klubbens aktive medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark, hvilket bevises overfor klubben ved synligtat bære medlemskortet på sig.


§ 4 Økonomi

Stk. 1 Regnskabsåret følger ”kalenderåret”. Udgifter i løbet af et regnskabsår til drift af klubbens flyveplads, herunder de nødvendige anskaffelser samt administration, deles ligeligt af klubbens medlemmer.

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen forslag til kontingent for det kommende år.

Stk. 3 Anskaffelser og større ekstraordinære udgifter, som overstiger klubbens formåen, kan kun besluttes på generalforsamlingen.

Stk.4 En ekstraordinær generalforsamling kan træffe beslutning om indbetaling af yderligere bidrag til klubbens drift i

regnskabsårets løb.

Stk. 5 Årsregnskabet/rapporten, der skal være underskrevet af kassereren og af den valgte revisor, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 6 Klubbens midler, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt på en konto i Arbejdernes

Landsbank.


§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2 Dagsordenen skal indeholde

følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af 3 – 7 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af revisor og en suppleant

11. Eventuelt

Stk. 3 Valg af formad sker i de ulige år,

valg af kasserer i de lige år.

Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges hvert år.

Stk. 4 Et hvert medlem af klubben, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

RC Flyveklubben ”HANGAR 4800”


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter anmodningen er kommet tilformandens kundskab.

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningen daglig ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således, at der hvert år vælges to medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine

medlemmer vælger næstformand, ogcsekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til

varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker

skriftlig eller per e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det

nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab..

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt, og enten formand eller næstformand er blandt de tilstedeværende.


§ 8 Flyveplads

Stk. 1 Enhver der benytter flyvepladsen for flyvning med modelfly skal være medlem af klubben.

Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte at give gæster tilladelse til at benytte flyvepladsen. De nærmere regler samt eventuel gebyr herfor fastsættes af bestyrelsen.


§ 9 Sikkerhed på flyvepladsen

Stk. 1 Parkering skal foregår længst væk fra flyvepladsen, på anvist areal.

Stk. 2 Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og almindelig vedligeholdelse, er al kørsel på flyvepladsen strengt forbudt. Unødvendig færdsel udenfor flyvepladsens område er forbudt.

Stk. 3 I tilfælde af udelanding skal hjemtagning foregå under iagttagelse af det

størst mulige hensyn til afgrøder og lignende.

Stk. 4 Eventuelt erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemtagning efter udelanding er klubben uvedkommende.

Stk. 6 Der påhviler ethvert medlem at efterleve etiske regler og vedtægter samt at virke for klubbens interesser.

Stk. 7 Hærværk, vandalisme af klubbens ejendele eller anden bevist handling der strider mod gældende etiske klubregler, kan medfører bortvisning eller ekskludering fra klubben.

Stk. 8 Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuelle tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.

Stk. 9 Flyveparkeringsområde og pilotstandplads skal altid være foran eventuelle tilskuerafspærringer, eller på anviste pladser.

Stk. 10 Unødvendige ophold på startbanen skal undgås. Før nødvendigt ophold på startbanen, fx i forbindelse med start og hjemtagning af fly, skal der gives besked til piloter med fly i luften, og det skal sikres, at der ikke startende eller landende fly på banen.

Stk. 12 Piloter skal under landing have flyet foran sig og tilskuer bag sig. Denne placering skal indtages straks efter starten. Er der flere modeller i luften, skal piloterne stå på linje med ryggen mod flyparkeringsområdet og eventuelle tilskuere.

Stk. 13 Under iagttagelse af størst mulige sikkerhed er nydelse af alkohol eller øl ikke velset på flyvepladsen.

Stk. 14. Sikkerhedschefen kan nægte starttilladelse, hvis han skynder at piloten er beruset.


§ 10 Radiosikkerhed

Stk. 1 Der må kun benyttes godkendt radioudstyr på 2,4 GHz , 35 og 40 MHz. Sender og modtager skal være forsynet

med godkendelsesmærkat. Alle 35 og 40 MHz sendere skal være forsynet med frekvensklemme.

Stk. 2 Såfremt der er mere end en sender på pladsen, skal frekvenskontroltavlen benyttes. Det er strengt forbudt at tænde for en sender, der ikke er forsynet med frekvensklemme. Sendere skal slukkes efter endt flyvning. Overtrædelse af radiosikkerhedsregler kan medføre bortvisning og ekskludering af klubben.


§ 11 Flyveregler

Stk. 1 Selvstændig flyvning uden Acertifikat skal meddeles til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Flyvning i lav højde over tilskuerpladser, fly-parkering, pilotstandplads, cykelsti samt parkeringsområde er strengt forbudt. Det tilstræbes at enhver flyvning over pladsen foregår i en afstand af 10 m fra pilotstandpladsen.

Stk. 3 Enhver flyvning skal foregå under iagttagelse af Modelflyvning Danmark sikkerhedsbestemmelser og Luftfartsloven regler.


§ 12 Flyvning med modeller, der veje over 7 kg.

Stk. 1 Det er - i henhold til dansk luftfartslovgivning - forbudt at flyve med modelfly, der vejer mere end 7 kg i

startklar tilstand med brændstof, hvis man ikke har særlig tilladelse til det. Dette gælder for alle typer modelfly, herunder også helikoptermodeller og skalamodeller og uanset, om eventuelle

konkurrenceregler og lignende tillader højere vægtgrænser.

Stk 2. For at benytte fly indtil 25 kg skal piloten have opnået tilladelse til at flyve med radiostyrede modelfly, der vejer

mellem 7 kg og 25 kg.

Stk 3. Det er en forudsætning for at opnå tilladelse til at flyve med stormodeller, at du også er medlem af Modelflyvning Danmark, at du har A-certifikat til radiostyret modelfly, og at du benytter radioanlæg på 35 MHz, 40 MHz eller 2,4 GHz

Stk. 4 For at blive godkendt, skal du fremstille din stormodel for klubbens sikkerhedsansvarlige stormodelskontrollant.

Stk. 5 Når den sikkerhedsansvarlige har fundet modellen i orden, vil han bede piloten om at foretage en eller flere

prøveflyvninger med den. Under disse prøveflyvninger har du - når den sikkerhedsansvarlige står ved siden af dig -

forsikringsdækning gennem Modelflyvning Danmark. Når prøveflyvningen er afsluttet, har du først dækning igen, når du modtager en skriftlig bekræftelse fra unionen herom.

Stk 5 Piloten må herefter først flyve med stormodellen igen, når han har modtaget forsikringsbekræftelsen fra Modelflyvning Danmark, og han må kun flyve med den model, der er påført bekræftelsen, og han må kun flyve på de flyvepladser, som gennem Modelflyvning Danmark er godkendt til stormodeller.

Stk. 6 Hvis piloten anskaffer sig andre modeller, der vejer over 7 kg. skal disse modeller ligeledes fremstilles til syn for

klubbens sikkerhedsansvarlige, og piloten må først flyve med dem, når den sikkerhedsansvarlige har ført dem på

pilotens forsikringsbekræftelse.

Stk 7. Repareres eller ændres der på en godkendt model, skal modellen på ny synes af klubbens sikkerhedsansvarlige.

Herudover kan den sikkerhedsansvarlige til enhver tid begære at få en allerede godkendt model fremstillet til nyt syn. Efterkommes en sådan begæring ikke, vil modellens godkendelse blive inddraget.

Stk. 8 Ved flyvning med stormodeller skal Modelflyvning Danmark sikkerhedsbestemmelser nøje overholdes.

Stk. 9 Modelflyvning Danmark har over for Statens Luftfartsvæsen påtaget sig ansvaret for, at klubbens godkendte

stormodelspiloter overholder ovenstående vejledning. Som følge heraf vil manglende overholdelse af den medføre, at Modelflyvning Danmark vil nægte at udstede stormodel-tilladelse til dig - respektivt at en allerede udstedt

tilladelse inddrages. Herudover kan der yderligere blive tale om karantæne eller endog om ophævelse af medlemskabet.


§ 13 Støjregler

Stk. 1 Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med effektiv lyddæmper.

Stk. 2 En models maksimale støjudstråling må ikke overstige 80 db (A), når modellen med motoren på fulde omdrejninger er hævet 1 meter over jorden og der måles på

en afstand af 10 meter.

Stk. 3 Startforbud gives alle fly, der ikke overholder de angivne normer.


§ 14 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse, samt paragraf 4 stk. 3.

Stk. 2 Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser der påhviler foreningen.


§ 15 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af

dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 16 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Modelflyvning Danmark efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 17 Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens

stiftende generalforsamling den 7. oktober

2000.

Ændret ved henvendelse fra

Folkeoplysningssekretariatet

11. januar 2001

Ændret den 8. marts 2004.

Ændringer vedtaget på generalforsamling

21. oktober 2007

Ændringer vedtaget på ekstraordinær

generalforsamling 2. maj 2010

Ændringer ved generalforsamlingen den 6.

maj 2012.

Ændringer ved generalforsamlingen den 7.

April 2013.

Ændringer ved generalforsamlingen 9. april

2014, på foranledning

kontakt


Address:

Stolt Henriksvej 77
4873 Væggerløse


Email:

per@hangar4800.dk


telefon:Copyright © All Rights Reserved